GDPR a kamerové systémy

Mnoho firiem, spoločností a inštitúcií zavádza vo svojich prevádzkach bezpečnostné kamerové systémy. Pohľad na monitorovanie z hľadiska ochrany osobných údajov závisí od účelu monitorovania. Hlavným účelom monitorovania vo firmách je väčšinou bezpečnosť zamestnancov pri práci alebo ochrana objektu pred neoprávneným vstúpením alebo odcudzením majetku.

Monitorovanie zamestnancov

Zamestnávateľ má právo inštalovať kamerové systémy a monitorovať zamestnancov za účelom dodržiavania bezpečnostných noriem alebo zamestnávateľom stanovených pravidiel. Avšak zamestnávateľ nesmie zároveň narušiť súkromie zamestnancov, ktorí majú zo zákonníka práce právo na ochranu súkromia a ochrany osobných údajov.

Podľa § 13 ods. 4 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce platí: „Zamestnávateľ nesmie bez vážnych dôvodov spočívajúcich v osobitnej povahe činností zamestnávateľa narúšať súkromie zamestnanca na pracovisku a v spoločných priestoroch zamestnávateľa tým, že ho monitoruje, vykonáva záznam telefonických hovorov uskutočňovaných technickými pracovnými zariadeniami zamestnávateľa a kontroluje elektronickú poštu odoslanú z pracovnej elektronickej adresy a doručenú na túto adresu bez toho, aby ho na to vopred upozornil. Ak zamestnávateľ zavádza kontrolný mechanizmus, je povinný prerokovať so zástupcami zamestnancov rozsah kontroly, spôsob jej uskutočnenia, ako aj dobu jej trvania a informovať zamestnancov o rozsahu kontroly, spôsobe jej uskutočnenia, ako aj o dobe jej trvania.“

Podľa § 13 ods. 7 Zákonníka práce: „Zamestnanec, ktorý sa domnieva, že jeho súkromie na pracovisku alebo v spoločných priestoroch bolo narušené nedodržaním podmienok podľa odseku 4, môže sa obrátiť na súd a domáhať sa právnej ochrany.“

V tomto prípade ide o oprávnený záujem prevádzkovateľa ako právny základ monitorovania zamestnancov z hľadiska ochrany osobných údajov.

GDPR zamestnanec

Povinnosti zamestnávateľa pri zavedení kamerových systémov

Zamestnávateľ musí na to, aby mohol monitorovať zamestnancov, dodoržiavať zákonom stanovené nariadenia:

 1. Zavedenie kamerových systémov a monitorovanie zamestnancov musí byť prerokované so zástupcami zamestnancov
 2. Pred začatím monitorovania musia byť zamestnanci informovaní o prevádzkovaní kamerového systému
 3. Musí uviesť dôvod monitorovania zamestnancov
 4. Musí rešpektovať súkromie zamestnancov. Kamerový systém môže byť zavedený v mieste prevádzky alebo vykonávania práce. Kamerový systém by nemal byť nainštalovaný a prevádzkovaný na mieste, kde by mohlo byť narušené súkromie zamestnancov. (napríklad toalety, šatne...)

Likvidácia záznamov

GDPR nieje stanovená doba uchovávania. Zamestnávateľ si môže stanoviť dobu uchovávania. Najlepšie je po dosiahnutí účelu spracovania osobných údajov záznamy vymazať. Účelom spracovania osobných údajov môže byť napríklad identifikácia príčiny pracovného úrazu.

Práva zamestnancov

Hlavné zmeny, ktoré prináša nové nariadenie GDPR sú nové práva doktnutých osôb (ktoré sú v tomto prípade zamestnanci) a posilnenie pôvodných práv. Okrem práva byť informovaný má osoba právo aj na prístup k jeho osobným údajom. To znamená, že ak osoba požiada o poskytnutie záznamu, v ktorom bola zachytená, zamestnávateľ musí dotyčnému tento záznam poskytnúť. Poskytovateľ záznamu taktiež musí dbať na práva ostatných. To znamená, že musí poskytnúť len tú časť záznamu, na ktorej je len dotyčná osoba. V prípade výskytu viacerých osôb na zázname by sa mali použiť prostriedky, vďaka ktorým sa nebudú dať identifikovať tieto osoby okrem žiadateľa (napríklad zakrytie, zahmlenie alebo rozmazanie tváre).

Bezpečnostné opatrenia pri monitorovaní

Prevádzkovateľ musí prijať bezpečnostné opatrenia minimálne v nasledujúcom rozsahu:

 • Musí si splniť povinnosť informovania voči zamestnancom resp. dotknutým osobám
 • Poučiť osoby oprávnené sledovať alebo manipulovať so záznamami z bezpečnostných kamier
 • Zamedziť prístup ku kamerovým záznamov nepovolaným osobám
 • Záznamy po uplynutí doby určenej vo vnútropodnikovej smernici alebo po dosiahnutí účelu, na ktorý boli uchovávané vymazať, resp. záznamy zlikvidovať

Monitorovanie na účely ochrany majetku

Ak sú monitorované iné osoby ako zamestnanci (napríklad zákazníci, návštevy...), väčšinou účelom monitorovania je ochrana majetkov proti odcudzeniu alebo zničeniu cudzím zavinením. V tomto prípade ide o oprávnený záujem prevádzkovateľa ako právny základ.

Bezpečnostné opatrenia pri monitorovaní priestorov pre účely ochrany majetku

Prevádzkovateľ musí prijať bezpečnostné opatrenia minimálne v nasledujúcom rozsahu:

 • Musí si splniť povinnosť informovania voči dotknutým osobám (tieto údaje môžu byť zverejnené napríklad na webovej stránke spoločnosti)
 • Priestor, ktorý je monitorovaný kamerovým systémom by mal byť označený pri vstupe viditeľným označením
 • Poučiť osoby oprávnené sledovať alebo manipulovať so záznamami z bezpečnostných kamier
 • Zamedziť prístup ku kamerovým záznamov nepovoleným osobám
 • Záznamy po uplynutí doby určenej vo vnútropodnikovej smernici alebo po dosiahnutí účelu, na ktorý boli uchovávané vymazať, resp. záznamy zlikvidovať
 • ak sú kamerovým systémom monitorované aj priestory prístupné verejnosti vo veľkom rozsahu, prevádzkovateľ musí vypracovať aj posúdenie vplyvu.

 

Odporúčané kamerové sety

Späť do obchodu