Kamerový systém do školy - výber kamier, účel a GDPR

1. Kamerové systémy v školách

Kamerové systémy v školách sú čoraz populárnejšie a ich účelom je predovšetkým zvýšiť bezpečnosť žiakov, učiteľov a personálu. Slúžia na prevenciu a odstrašovanie kriminality, monitorovanie násilia a šikanovania, a na poskytovanie dôkazového materiálu v prípade incidentov. Kamery môžu tiež pomôcť v prípade evakuácie a koordinácie záchranných akcií, čím zvyšujú celkovú bezpečnosť v školskom prostredí.

 

2. Účel a výhody kamerových systémov v školách

Kamerové systémy v školách sú inštalované s cieľom zvýšiť bezpečnosť a ochranu všetkých osôb, ktoré sa v školských zariadeniach nachádzajú. Ich hlavné účely zahŕňajú:

 1. Prevencia a odstrašovanie kriminality: Prítomnosť kamier môže odradiť potenciálnych páchateľov od vandalizmu, krádeží a iných nezákonných činností. Viditeľné kamery slúžia ako preventívny nástroj, ktorý znižuje pravdepodobnosť, že dôjde k trestnej činnosti.

 2. Monitorovanie a riešenie incidentov: Kamery umožňujú školskému personálu sledovať a reagovať na incidenty v reálnom čase. V prípade násilia, šikanovania alebo iných nežiaducich udalostí môžu kamery poskytnúť dôkazový materiál, ktorý pomôže pri vyšetrovaní a riešení týchto situácií.

 3. Bezpečnosť žiakov a personálu: Zabezpečenie bezpečného prostredia pre žiakov, učiteľov a ostatný personál je jedným z hlavných cieľov. Kamery pomáhajú monitorovať pohyb osôb v budove a identifikovať neoprávnené osoby, ktoré by mohli predstavovať hrozbu.

 4. Koordinácia v prípade núdze: V situáciách, ako sú evakuácie alebo iné núdzové stavy, môžu kamery poskytovať dôležité informácie na koordináciu záchranných akcií. Pomáhajú sledovať priebeh evakuácie a identifikovať potenciálne prekážky alebo nebezpečenstvá.

 5. Ochrana majetku: Kamerové systémy chránia školský majetok pred poškodením a krádežou. Monitorovanie vchodov, chodieb, športových zariadení a iných častí školy zabezpečuje, že akékoľvek narušenie je okamžite zaznamenané a riešené.

 6. Zvýšenie disciplíny: Vedomie, že sú monitorovaní, môže žiakov a zamestnancov viesť k zodpovednejšiemu správaniu. Kamery môžu zlepšiť disciplínu a dodržiavanie školských pravidiel.

 7. Podpora vzdelávacieho procesu: V niektorých prípadoch môžu kamery byť využité aj na vzdelávacie účely, napríklad pri monitorovaní a analýze výučby, čo môže pomôcť učiteľom zlepšiť ich metódy a prístupy k výučbe.

Implementácia kamerových systémov v školách tak predstavuje komplexné riešenie na zlepšenie bezpečnosti, ochrany a efektívnosti školského prostredia.

 

3. Typy kamier vhodné pre školské prostredie

Pri výbere kamier pre školské prostredie je dôležité zohľadniť konkrétne potreby a charakteristiky jednotlivých monitorovaných miest. Nasledujúce typy kamier sú vhodné pre rôzne časti školy:

1. IP kamery (Internet Protocol kamery)

 • Použitie: Vhodné pre celkové monitorovanie vnútorných aj vonkajších priestorov.
 • Miesta: Vstupy a výstupy, chodby, telocvične, školské dvory.
 • Výhody: Vysoké rozlíšenie, pripojenie na internet, možnosť vzdialeného prístupu a smart funkcie.

2. Dome kamery

 • Použitie: Nenápadné a odolné voči vandalizmu, vhodné pre monitorovanie vnútorných priestorov.
 • Miesta: Chodby, schodištia, jedálne, spoločenské miestnosti.
 • Výhody: Široký uhol záberu, estetické a odolné voči poškodeniu.

3. PTZ kamery (Pan-Tilt-Zoom)

 • Použitie: Monitorovanie veľkých priestorov s možnosťou otáčania, naklápania a priblíženia.
 • Miesta: Telocvične, školské dvory, parkoviská, a iné rozsiahle oblasti.
 • Výhody: Flexibilita v sledovaní rôznych oblastí a zameriavaní na konkrétne detaily.

4. Bullet kamery

 • Použitie: Vhodné pre vonkajšie použitie, odolné voči poveternostným vplyvom.
 • Miesta: Vstupy do budovy, exteriérové chodníky, parkoviská.
 • Výhody: Majú malú striešku, takže keď prší, netečie na objektív a je stále dobrá kvalita záznamu, vysoká odolnosť.

 

4. Ideálne umiestnenie kamerových systémov v škole

Strategické umiestnenie kamier v školskom prostredí je kľúčové pre efektívne monitorovanie a zvýšenie bezpečnosti. Kamery by mali byť umiestnené tak, aby pokrývali kritické oblasti, kde môže dochádzať k incidentom alebo kde je potrebné zvýšiť bezpečnosť. Nasledujúce miesta sú ideálne pre inštaláciu kamier v školách:

 1. Vstupy a výstupy do budovy

   • Monitorovanie hlavných vchodov a výstupov pomáha kontrolovať príchod a odchod osôb, identifikovať neoprávnené vstupy a zabezpečiť bezpečnosť pri evakuáciách.
 2. Chodby a schodištia

   • Chodby a schodištia sú frekventované oblasti, kde môže dochádzať k násiliu, šikanovaniu alebo vandalizmu. Kamery tu pomáhajú monitorovať pohyb osôb a rýchlo reagovať na incidenty.
 3. Telocvične a športové zariadenia

   • V telocvičniach a na športoviskách sa zhromažďuje veľké množstvo žiakov, a preto je dôležité tieto miesta monitorovať, aby sa predišlo zraneniam a zabezpečila sa bezpečnosť počas športových aktivít.
 4. Jedálne a spoločenské miestnosti

   • V jedálňach a spoločenských priestoroch sa koncentruje veľa ľudí, čo môže viesť k rôznym konfliktom alebo neporiadku. Kamery v týchto priestoroch pomáhajú udržiavať disciplínu a poriadok.
 5. Parkoviská a školské dvory

   • Exteriérové priestory ako parkoviská a školské dvory sú často mimo priameho dohľadu personálu. Kamery tu zabezpečujú sledovanie príchodov a odchodov vozidiel, ako aj bezpečnosť žiakov počas prestávok a voľného času.
 6. Kancelárie a priestory pre učiteľov

   • Kamery v kanceláriách a miestnostiach pre učiteľov pomáhajú chrániť cenný majetok a zabezpečiť bezpečnosť personálu. Tieto kamery by mali byť umiestnené tak, aby chránili súkromie zamestnancov.
 7. Počítačové učebne a laboratóriá

   • V miestnostiach s drahým vybavením, ako sú počítačové učebne a laboratóriá, kamery pomáhajú predchádzať krádežiam a vandalizmu.
 8. Skryté a diskrétne miesta

   • Niektoré miesta, kde by mohlo dochádzať k šikanovaniu alebo iným nežiaducim aktivitám, môžu vyžadovať diskrétne umiestnené kamery. Dôležité je, aby tieto kamery nezasahovali do súkromia žiakov a personálu, napríklad v šatniach alebo toaletách.

Pravidlá pre umiestnenie kamier

Pri inštalácii kamier je dôležité dodržiavať určité pravidlá a odporúčania:

 • Viditeľnosť kamier: Kamery by mali byť viditeľné, aby pôsobili odstrašujúco. Výnimkou sú skryté kamery v špecifických situáciách.
 • Zabezpečenie súkromia: Kamery nesmú byť umiestnené v priestoroch, kde je očakávané súkromie, ako sú toalety a šatne.
 • Prístup k záznamom: Prístup k záznamom z kamier by mali mať iba oprávnené osoby, aby sa zabezpečilo súkromie a ochrana osobných údajov.
 • Informovanie: Žiaci, rodičia a personál by mali byť informovaní o prítomnosti kamerového systému a jeho účeloch.

Správne rozmiestnenie kamier a dodržiavanie uvedených pravidiel môže výrazne prispieť k zvýšeniu bezpečnosti a pohody v školskom prostredí.

Ako môžu kamery pomôcť odradiť potenciálne hrozby

Kamerové systémy sú účinným nástrojom na odrádzanie potenciálnych hrozieb v školskom prostredí. Ich prítomnosť a správne využitie môžu výrazne prispieť k bezpečnosti a ochrane žiakov, učiteľov a personálu. Tu sú spôsoby, ako môžu kamery pomôcť odradiť potenciálne hrozby:

 1. Viditeľná prítomnosť kamier

  • Kamery umiestnené na viditeľných miestach slúžia ako prevencia proti kriminálnym činom. Potenciálni páchateľia, vedomí si prítomnosti kamerového systému, môžu byť menej ochotní vykonať nezákonné alebo násilné činy zo strachu, že budú zachytení a identifikovaní.
 2. Psychologický efekt

  • Prítomnosť kamier môže vytvoriť psychologický efekt na potenciálnych páchateľov. Vedieť, že ich činnosti môžu byť sledované a zaznamenané, ich môže odradiť od páchania nežiaducich činov, ako je šikanovanie, vandalizmus alebo krádež.
 3. Rýchla reakcia na incidenty

  • Kamery umožňujú školskému personálu monitorovať udalosti v reálnom čase a rýchlo reagovať na potenciálne hrozby. Okamžitá reakcia môže zabrániť eskalácii situácie a minimalizovať škody.
 4. Poskytovanie dôkazov

  • Záznamy z kamier môžu slúžiť ako dôkazový materiál v prípade incidentov. Tento dôkaz môže byť použitý na identifikáciu a stíhanie páchateľov, čím sa zvyšuje pravdepodobnosť, že budú čeliť následkom svojich činov.
 5. Zvýšenie bezpečnosti a disciplíny

  • Prítomnosť kamier môže viesť k zlepšeniu disciplíny medzi žiakmi a personálom. Vedomie, že sú monitorovaní, môže motivovať k zodpovednejšiemu správaniu a dodržiavaniu školských pravidiel.
 6. Podpora prevencie šikanovania

  • Kamery môžu pomôcť identifikovať a predchádzať šikanovaniu tým, že zaznamenávajú interakcie medzi žiakmi. To umožňuje školskému personálu zasiahnuť skôr, než sa situácia zhorší.
 7. Zníženie vandalizmu a poškodzovania majetku

  • Monitorovanie citlivých oblastí, ako sú školské dvory, chodby a telocvične, môže odradiť od vandalizmu a poškodzovania majetku. Páchateľov, ktorí vedia, že sú sledovaní, môže odradiť riziko, že budú chytení.
 8. Zvýšenie bezpečnosti počas mimoškolských aktivít

  • Kamery môžu zabezpečiť bezpečnosť počas mimoškolských aktivít, ako sú športové podujatia a iné verejné akcie, tým, že monitorujú pohyb osôb a potenciálne nebezpečné situácie.

Kamerové systémy sú dôležitým nástrojom na odrádzanie potenciálnych hrozieb v školskom prostredí. Ich správne umiestnenie a využitie môže prispieť k celkovej bezpečnosti a ochrane žiakov, učiteľov a personálu, čím vytvárajú bezpečnejšie a príjemnejšie prostredie pre vzdelávanie.

 

5. Možnosť kúpi rozšíriteľného kamerového systému do školy

 

Pri zvažovaní kúpy kamerového systému pre školu je dôležité vybrať systém, ktorý umožňuje budúce rozšírenie. Rozšíriteľné kamerové systémy umožňujú pridať ďalšie kamery podľa potreby bez nutnosti výmeny celého systému. Takýto prístup je nákladovo efektívny a flexibilný, čo umožňuje lepšie prispôsobenie sa meniacim sa potrebám školy.
 

Výhody rozšíriteľného kamerového systému

 1. Flexibilita: Škola môže začať s menším počtom kamier a postupne pridávať ďalšie podľa potreby a rozpočtu.
 2. Nákladová efektivita: Nie je potrebné investovať do úplne nového systému pri rozšírení. Pridaním ďalších kamier sa zvyšuje pokrytie a bezpečnosť bez vysokých nákladov.
 3. Jednoduchá inštalácia a správa: Moderné NVR a IP kamery sa dajú ľahko spravovať cez centralizovaný softvér, ktorý umožňuje monitorovanie a správu všetkých kamier z jedného miesta.

Príklad rozšíriteľného kamerového systému

 

Securia Pro

 • Model: Securia Pro IP kamerový systém NVR4CHV4S-W smart,
 • Kapacita: Podporuje 4 kamery v základe, s možnosťou pridať ďalších 6 kamier pomocou PoE Switch. Dokopy je možné pripojiť až 10 kamier.
 • Funkcie: Vysoké rozlíšenie, PoE porty, vzdialený prístup cez mobilné aplikácie, jednoduché rozšírenie, smart detekcia pohybu, osoby, tváre

 

 

6. Ukladanie a zabezpečenie prenosov z kamery v škole

Prenosy z kamier v školách musia byť uložené a zabezpečené spôsobom, ktorý chráni súkromie a bezpečnosť všetkých osôb v školskom prostredí. Existuje niekoľko krokov a technológií, ktoré sa používajú na zabezpečenie týchto prenosov:

1. Ukladanie záznamov

 • Lokálne servery: Kamery môžu ukladať záznamy na lokálne servery, ktoré sú umiestnené v škole. Tieto servery by mali byť chránené fyzicky aj elektronicky.

 • Cloudové úložiská: Moderné kamerové systémy často využívajú cloudové úložiská, ktoré umožňujú vzdialený prístup k záznamom a zabezpečujú, že dáta sú chránené aj v prípade poškodenia lokálnych zariadení.

 • DVR/NVR systémy: Digitálne video rekordéry (DVR) a sieťové video rekordéry (NVR) sú bežne používané pre ukladanie záznamov z analógových a IP kamier. Tieto systémy umožňujú dlhodobé ukladanie a jednoduchý prístup k záznamom.

2. Zabezpečenie prenosov

 • Šifrovanie dát: Všetky prenosy z kamier, či už cez lokálnu sieť alebo internet, by mali byť šifrované pomocou bezpečných protokolov (napr. TLS/SSL). Šifrovanie zabezpečuje, že dáta nemôžu byť ľahko zachytené a prečítané neoprávnenými osobami. Kamerové systémy Securia Pro sú šifrované TLS/SSL.

 • Autentifikácia a prístupové práva: Prístup k záznamom by mal byť obmedzený na oprávnené osoby. Použitie silných hesiel, dvojfaktorovej autentifikácie a riadenia prístupových práv je nevyhnutné na zabezpečenie, že len autorizovaní používatelia môžu prezerať alebo spravovať záznamy.

 • Firewall a bezpečnostné opatrenia: Sieť, v ktorej sú kamery a servery pripojené, by mala byť chránená firewallom a ďalšími bezpečnostnými opatreniami, ktoré zabraňujú neoprávnenému prístupu.

3. Správa a monitoring systému

 • Pravidelné aktualizácie: Softvér kamerových systémov by mal byť pravidelne aktualizovaný, aby sa zabezpečilo, že sú chránené pred najnovšími bezpečnostnými hrozbami.

 • Monitorovanie prístupu: Logy a záznamy o prístupe k záznamom by mali byť pravidelne kontrolované, aby sa identifikovali a riešili prípadné bezpečnostné incidenty.

 • Fyzická bezpečnosť: Servery a úložné zariadenia by mali byť umiestnené v bezpečných priestoroch, prístupných iba oprávnenému personálu.

4. Politiky uchovávania a mazania dát

 • Politika uchovávania: Školy by mali mať jasne definovanú politiku uchovávania záznamov, ktorá určuje, ako dlho budú záznamy uchovávané a kedy budú vymazané. Toto je dôležité nielen z hľadiska ochrany súkromia, ale aj pre dodržiavanie právnych predpisov.

 • Automatické mazanie: Implementácia automatických systémov na mazanie záznamov po uplynutí určenej doby uchovávania môže pomôcť zabezpečiť, že dáta nie sú uchovávané dlhšie, ako je potrebné.

Efektívne ukladanie a zabezpečenie prenosov z kamier v školách vyžaduje kombináciu technických opatrení a správnych postupov. Implementácia šifrovania, autentifikácie, prístupových práv a pravidelné monitorovanie sú kľúčové pre ochranu súkromia a bezpečnosti všetkých osôb v školskom prostredí. Dodržiavanie týchto zásad pomáha zabezpečiť, že kamerové systémy budú efektívnym nástrojom na zlepšenie bezpečnosti bez narušenia dôvery a súkromia.

7. Zákonný rámec a ochrana súkromia v rámci školských kamerových systémov

Zavádzanie kamerových systémov v školách je citlivou záležitosťou, ktorá si vyžaduje dôkladné dodržiavanie právnych predpisov a ochranu súkromia jednotlivcov. Na Slovensku platí viacero zákonov a nariadení, ktoré upravujú použitie kamerových systémov, najmä v školách. Tu sú hlavné aspekty, ktoré treba zohľadniť:

1. Nariadenie GDPR (General Data Protection Regulation)

GDPR je európske nariadenie, ktoré stanovuje pravidlá pre ochranu osobných údajov. Pre školské kamerové systémy to znamená:

 • Získanie súhlasu: Škola musí informovať žiakov, rodičov a zamestnancov o účele a rozsahu monitorovania a získať ich súhlas.
 • Transparentnosť: Musí byť jasne uvedené, kde sa kamery nachádzajú, aké údaje sa zhromažďujú a na aký účel budú použité.
 • Právny základ: Musí existovať právny dôvod na zber údajov, ako je ochrana verejného záujmu alebo legitímny záujem školy.

2. Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

Tento slovenský zákon stanovuje podmienky spracovania osobných údajov a je v súlade s GDPR. Pre školy to znamená:

 • Oznámenie a informovanie: Pred inštaláciou kamerového systému musí škola informovať dotknuté osoby (žiakov, rodičov, zamestnancov) a zabezpečiť, že všetky zhromaždené údaje budú spracované zákonne a transparentne.
 • Správca údajov: Škola musí určiť správcu údajov, ktorý bude zodpovedný za spracovanie a ochranu osobných údajov.
 • Minimalizácia údajov: Záznamy by mali byť zhromažďované len v nevyhnutnej miere a uchovávané len po dobu, ktorá je potrebná na dosiahnutie účelu monitorovania.

3. Zákon č. 324/2011 Z.z. o monitorovaní zamestnancov

Tento zákon upravuje podmienky, za ktorých môže byť zamestnanec monitorovaný na pracovisku:

 • Oprávnený záujem: Zamestnávateľ (škola) môže monitorovať zamestnancov, ak má na to oprávnený záujem, napríklad ochranu majetku alebo bezpečnosť.
 • Informovanie: Zamestnanci musia byť informovaní o monitorovaní, jeho účele a rozsahu.

Ochrana súkromia

1. Obmedzenie prístupu k záznamom

 • Autorizácia: Prístup k záznamom by mali mať len oprávnené osoby, napríklad riaditeľ školy, bezpečnostný manažér alebo technický personál.
 • Protokoly prístupu: Vedenie protokolov o prístupe k záznamom je dôležité na sledovanie, kto a kedy mal prístup k údajom.

2. Bezpečné uchovávanie a likvidácia záznamov

 • Šifrovanie: Záznamy by mali byť šifrované, aby sa zabezpečila ich ochrana pred neoprávneným prístupom.
 • Čas uchovávania: Záznamy by mali byť uchovávané len po dobu, ktorá je nevyhnutne potrebná na účely monitorovania, a potom bezpečne vymazané.

3. Monitorovanie iba verejných a spoločných priestorov

 • Obmedzenie sledovania: Kamery by mali byť umiestnené iba v spoločných a verejných priestoroch, ako sú vstupy, chodby, telocvične, jedálne a školské dvory. Monitorovanie súkromných priestorov, ako sú toalety a šatne, je zakázané.
 • Viditeľné označenie: Miesta, kde sú kamery umiestnené, by mali byť jasne označené, aby všetci vedeli, že sú monitorovaní.

4. Pravidelné kontroly a audity

 • Audit systému: Pravidelné kontroly a audity kamerového systému a jeho správy sú dôležité na zabezpečenie dodržiavania právnych predpisov a ochrany súkromia.
 • Aktualizácia politík: Politiky a postupy týkajúce sa používania kamerového systému by mali byť pravidelne revidované a aktualizované podľa najnovších právnych predpisov a technológií.

Praktické rady pre školy

 1. Pripravte interné smernice: Vytvorte a implementujte smernice pre používanie kamerových systémov, ktoré budú zahŕňať pravidlá pre monitorovanie, prístup k záznamom a ich uchovávanie.
 2. Školte personál: Zabezpečte školenia pre zamestnancov, ktorí budú pracovať s kamerovým systémom, aby pochopili právne požiadavky a správne postupy.
 3. Zapojte komunitu: Informujte rodičov, žiakov a zamestnancov o plánovanej inštalácii kamier a získajte ich spätnú väzbu a súhlas.
 4. Konzultujte s odborníkmi: Pred zavedením kamerového systému konzultujte s právnymi a technickými odborníkmi, aby ste zabezpečili dodržiavanie všetkých právnych a technických požiadaviek.

Dodržiavanie právneho rámca a ochrana súkromia pri zavádzaní kamerových systémov v školách sú kľúčové pre zabezpečenie, že tieto systémy budú slúžiť svojmu účelu bez narušenia práv a slobôd jednotlivcov. Školy musia byť transparentné, zodpovedné a dôsledné pri implementácii a prevádzkovaní týchto systémov.

 

Získanie súhlasu rodičov pre zavedenie kamerového systému v škole je kľúčové pre dodržiavanie pravidiel GDPR a ochranu osobných údajov. Tu sú kroky a praktické riešenia, ako tento proces zefektívniť a zabezpečiť, že sú všetci rodičia riadne informovaní a ich súhlas je získaný správnym spôsobom:

Kroky na získanie súhlasu rodičov

 1. Informovanie a transparentnosť

  • Pripravte detailné informačné materiály, ktoré vysvetlia účel, umiestnenie a spôsob fungovania kamerového systému.
  • Zabezpečte, aby tieto informácie boli dostupné na webovej stránke školy, prostredníctvom e-mailov a na viditeľných miestach v priestoroch školy.
 2. Organizácia informačných stretnutí

  • Zorganizujte stretnutia s rodičmi, kde im predstavíte plán zavedenia kamerového systému, zodpoviete ich otázky a vypočujete si ich pripomienky a obavy.
  • Tieto stretnutia môžu byť fyzické alebo virtuálne, aby ste zabezpečili maximálnu účasť.
 3. Pripravenie formulárov na súhlas

  • Vytvorte jednoduché a prehľadné formuláre na získanie súhlasu, ktoré budú obsahovať všetky potrebné informácie podľa GDPR.
  • Formulár by mal obsahovať jasné vysvetlenie účelu spracovania údajov, právny základ, dobu uchovávania záznamov a práva rodičov a žiakov.
 4. Distribúcia a zber súhlasov

  • Distribuujte formuláre na súhlas prostredníctvom e-mailov, školských webových portálov a fyzicky cez žiakov.
  • Zabezpečte možnosti pre rodičov, aby mohli formuláre jednoducho vrátiť - napríklad prostredníctvom elektronickej pošty, online formulára alebo fyzicky cez školu.
 5. Digitalizácia a evidencia súhlasov

  • Zvážte použitie elektronických nástrojov na zber a evidenciu súhlasov, čo zjednoduší administratívu a zabezpečí lepší prehľad o tom, kto už súhlas poskytol.
  • Použite školský informačný systém alebo špecializovaný softvér na správu súhlasov.
 6. Pravidelné aktualizácie a pripomienky

  • Pravidelne informujte rodičov o stave a fungovaní kamerového systému, aby mali prehľad o tom, ako sú ich údaje spracovávané a chránené.
  • Pripomínajte rodičom možnosť odvolať súhlas, ak si to želajú.

Praktické tipy

 • Jednoduchosť a zrozumiteľnosť: Formuláre a informačné materiály by mali byť jednoduché, zrozumiteľné a dostupné vo viacerých jazykoch, ak je to potrebné.
 • Osobný prístup: Pri získavaní súhlasu využívajte osobný prístup, kde je to možné, napríklad prostredníctvom osobných stretnutí alebo telefonických rozhovorov.
 • Technologické riešenia: Použite moderné technológie na zber a správu súhlasov, čo zefektívni proces a uľahčí správu údajov.

Vzorový formulár na súhlas

Formulár na súhlas so spracovaním osobných údajov prostredníctvom kamerového systému

Vážený rodič/zákonný zástupca,

Týmto Vás informujeme o zavedení kamerového systému v našej škole za účelom zvýšenia bezpečnosti a ochrany našich žiakov, zamestnancov a majetku školy. V súlade s GDPR potrebujeme Váš súhlas so spracovaním osobných údajov Vášho dieťaťa.

**Účel spracovania:** Monitorovanie bezpečnosti v priestoroch školy

**Právny základ:** Súhlas dotknutej osoby

**Doba uchovávania záznamov:** Max. 30 dní

**Práva dotknutých osôb:** Právo na prístup, opravu, vymazanie údajov a obmedzenie spracovania

Prosíme Vás o vyplnenie a podpis tohto formulára:

Meno a priezvisko dieťaťa: ___________________________

Trieda: ___________________________

Súhlasím so spracovaním osobných údajov môjho dieťaťa prostredníctvom kamerového systému: ÁNO / NIE

Dátum: ___________________________

Podpis rodiča/zákonného zástupcu: ___________________________

Ďakujeme za spoluprácu.

 

 

Týmto spôsobom zabezpečíte, že získavanie súhlasov bude efektívne, prehľadné a v súlade s právnymi predpismi.

 

Implementácia kamerových systémov v školách musí byť vykonaná s ohľadom na právne a regulačné požiadavky, ktoré chránia súkromie a práva jednotlivcov. Dodržiavanie týchto požiadaviek je nevyhnutné na zabezpečenie, že kamerové systémy budú fungovať zákonne a eticky, pričom budú efektívne prispievať k bezpečnosti a ochrane v školskom prostredí.

 

8. Náklady na zavedenie a údržbu kamerových systémov v školách

Zavedenie a údržba kamerových systémov v školách zahŕňa rôzne náklady, ktoré môžu závisieť od veľkosti školy, počtu kamier, kvality vybavenia a komplexnosti inštalácie. Nasledujúci prehľad poskytuje predstavu o typických nákladoch:

 1. 1. Počiatočné náklady

  1. Nákup kamier a vybavenia:

    1. IP kamery: Cena jednej IP kamery sa pohybuje od 100 do 500 EUR v závislosti od kvality a funkcií (rozlíšenie, nočné videnie, PTZ funkcie).
    2. Dome kamery: Cena dome kamery je podobná, pohybuje sa v rozmedzí 100 až 400 EUR.
    3. DVR/NVR systémy: Cena digitálnych video rekordérov alebo sieťových video rekordérov sa pohybuje od 200 do 1000 EUR v závislosti od počtu podporovaných kanálov a úložnej kapacity.

     

   1. Inštalácia a montáž: Náklady na inštaláciu sa môžu líšiť v závislosti od počtu kamier a zložitosti inštalácie. Priemerná cena za inštaláciu jednej kamery môže byť okolo 100 až 300 EUR, vrátane káblovania a práce technikov.

     Komplexná inštalácia pre stredne veľkú školu (20-30 kamier) môže stáť od 2000 do 10000 EUR.
    1. Softvér a licencie: Niektoré systémy vyžadujú softvérové licencie na správu a ukladanie záznamov, ktoré môžu stáť od 100 do 500 EUR ročne. Securia Pro nemá ďalšie licenčné poplatky a službu vzdialeného prezerania záznamu poskytuje zdarma.

     1. Úložisko dát: Cena úložiska dát závisí od kapacity a typu úložného zariadenia (lokálne servery, cloudové úložiská). Lokálne servery môžu stáť od 500 do 2000 EUR, zatiaľ čo cloudové úložisko môže byť spoplatnené na mesačnej báze (10 až 50 EUR mesačne).

     2. Pravidelné náklady na údržbu

     1. Technická podpora a údržba:  Pravidelné prehliadky, aktualizácie softvéru a údržba systémov môžu stáť od 500 do 2000 EUR ročne, v závislosti od veľkosti a zložitosti systému.

      1. Obnova a modernizácia: Staršie kamery a zariadenia môžu vyžadovať pravidelnú obnovu alebo výmenu, čo môže znamenať dodatočné náklady. Odporúča sa vyhradiť si ročne určité percento z počiatočnej investície na modernizáciu (napr. 10-20 %).

      2. Poplatky za cloudové služby: Ak škola využíva cloudové úložisko, mesačné alebo ročné poplatky môžu pridať k celkovým nákladom. Priemerné mesačné náklady na cloudové úložisko môžu byť od 10 do 50 EUR v závislosti od kapacity. Výhodne je používať kamerový systém s ukladaním záznamu na pevný disk, kde nevznikajú dodatočné náklady.

       

     Náklady na zavedenie a údržbu kamerových systémov v školách môžu byť značné, ale investícia do bezpečnosti je dôležitá. Počiatočné náklady sa pohybujú od niekoľkých stoviek eur po tisíce eur v závislosti od rozsahu projektu. Pravidelné náklady na údržbu a prevádzku systémov môžu byť relatívne nižšie, ale stále je potrebné s nimi počítať v rozpočte školy. Dôkladné plánovanie a rozpočetovanie týchto nákladov je kľúčové pre efektívne fungovanie kamerových systémov v školách.

      
      

     9. Kto môže škole zabezpečiť montáž kamerového systému?

     Montáž kamerového systému v škole je komplexný proces, ktorý zahŕňa viacero technických aspektov a odborností. V závislosti od rozsahu a požiadaviek projektu môžu túto prácu vykonávať rôzni odborníci. Tu sú hlavné kategórie odborníkov, ktorí môžu zabezpečiť montáž kamerového systému:

     1. Špecializované firmy na bezpečnostné systémy

     • Výhody: Špecializované firmy majú odborné znalosti a skúsenosti s inštaláciou kamerových systémov v rôznych prostrediach vrátane škôl. Ponúkajú kompletné služby vrátane návrhu systému, inštalácie, konfigurácie a následnej údržby.
     • Kompletné riešenia: Môžu zabezpečiť komplexné riešenia vrátane výberu správnych typov kamier, zabezpečenia dát, a integrácie systému do existujúcej infraštruktúry.

     2. Počítačoví technici

     • Výhody: Počítačoví technici majú znalosti o sieťových technológiách, konfigurácii softvéru a integrácii zariadení do existujúcich IT systémov.
     • Vhodnosť: Môžu byť vhodní pre inštaláciu a konfiguráciu IP kamier a sieťových video rekordérov (NVR), ako aj pre zabezpečenie pripojenia kamier k školskému IT systému.

     3. Inštalatéri sietí

     • Výhody: Inštalatéri sietí majú skúsenosti so zapájaním a konfiguráciou káblových a bezdrôtových sietí, čo je kľúčové pre správne fungovanie kamerových systémov.
     • Vhodnosť: Sú schopní zabezpečiť správne káblovanie, pripojenie kamier do siete a konfiguráciu sieťových prvkov tak, aby systém fungoval efektívne a spoľahlivo.

     4. Iní technickí pracovníci

     • Údržbári a technici údržby: Technici, ktorí majú skúsenosti s údržbou technických zariadení v školách, môžu pomôcť s fyzickou inštaláciou kamier, najmä ak ide o jednoduchšie systémy.
     • Elektrikári: Elektrikári môžu byť potrební na inštaláciu elektrického vedenia a napájania kamier.

     Postup pri výbere odborníka alebo firmy

     1. Stanovenie požiadaviek:

      • Škola by mala najprv stanoviť svoje potreby a požiadavky na kamerový systém vrátane počtu kamier, typu kamier, oblastí monitorovania a rozpočtu.
     2. Výber špecializovanej firmy alebo odborníka:

      • Najlepšou voľbou je často špecializovaná firma na bezpečnostné systémy, ktorá môže poskytnúť kompletné služby od návrhu až po údržbu.
      • Ak je rozpočet obmedzený, alebo ak škola potrebuje len jednoduchý systém, môžu byť vhodní aj počítačoví technici alebo inštalatéri sietí.
     3. Overenie referencií a skúseností:

      • Pred výberom firmy alebo odborníka je dôležité overiť si ich referencie a skúsenosti s inštaláciou kamerových systémov v podobných prostrediach.
     4. Návrh a konzultácie:

      • Dobrý poskytovateľ služieb by mal ponúknuť konzultácie a návrh systému, ktorý bude vyhovovať špecifickým potrebám školy.
     5. Podpis zmluvy a plánovanie inštalácie:

      • Po výbere poskytovateľa by mala škola podpísať zmluvu, ktorá bude obsahovať podrobnosti o projekte, časový plán, náklady a podmienky údržby.

     Zabezpečenie montáže kamerového systému v škole môže vykonávať rôzny odborníci, v závislosti od zložitosti a požiadaviek projektu. Špecializované firmy na bezpečnostné systémy sú často najlepšou voľbou pre komplexné riešenia, zatiaľ čo počítačoví technici a inštalatéri sietí môžu byť vhodní pre menej náročné inštalácie. Výber správneho odborníka alebo firmy je kľúčový pre zabezpečenie efektívneho a spoľahlivého kamerového systému.

      

      

     10. Aké sú na Slovensku skúsenosti so zavedením kamier do škôl?

     Skúsenosti so zavedením kamier do škôl na Slovensku

     Na Slovensku sa zavádzanie kamerových systémov do škôl stretlo s rôznymi skúsenosťami a reakciami. Mnohé školy zaznamenali pozitívne výsledky v oblasti bezpečnosti, avšak implementácia priniesla aj určité výzvy. Tu sú niektoré praktické skúsenosti a rady:

     Pozitívne skúsenosti:

     1. Zvýšenie bezpečnosti:

      • Mnohé školy zaznamenali zníženie prípadov vandalizmu, šikanovania a iných nezákonných činností. Kamery slúžia ako odstrašujúci prostriedok a umožňujú rýchlejšie reagovať na incidenty.
     2. Riešenie incidentov:

      • Záznamy z kamier pomohli pri vyšetrovaní incidentov, čím sa zvýšila transparentnosť a spravodlivosť pri riešení konfliktov. Učitelia a vedenie školy majú k dispozícii dôkazový materiál, ktorý môže byť použitý na objasnenie situácií.
     3. Zlepšenie disciplíny:

      • Vedieť, že sú monitorovaní, viedlo k zodpovednejšiemu správaniu žiakov a zamestnancov. To prispelo k zlepšeniu disciplíny a celkového prostredia v škole.

     Výzvy a problémy:

     1. Ochrana súkromia:

      • Implementácia kamerových systémov vyvolala obavy týkajúce sa ochrany súkromia. Niektorí rodičia a žiaci mali pocit, že sú neustále sledovaní, čo môže vytvárať tlak a nepohodu.
     2. Právne otázky:

      • Dodržiavanie právnych predpisov, najmä GDPR, je kľúčové. Školy museli zaviesť opatrenia na ochranu osobných údajov a zabezpečiť, aby bol prístup k záznamom obmedzený len na oprávnené osoby.
     3. Finančné náklady:

      • Zavedenie kamerových systémov vyžaduje počiatočné investície a pravidelnú údržbu, čo môže byť finančne náročné pre niektoré školy.
     Základná škola v Nových Zámkoch Základná škola v Komárne

      

     Praktické rady pre efektívne využitie kamerových systémov

     1. Správne umiestnenie kamier:

      • Umiestnite kamery na strategické miesta, ako sú vstupy, chodby, telocvične, školské dvory a parkoviská.
      • Zabezpečte, aby kamery pokrývali všetky kritické oblasti bez narušenia súkromia.
     2. Pravidelná údržba a kontrola:

      • Zabezpečte pravidelnú údržbu kamerového systému, aby kamery fungovali správne a poskytovali kvalitné záznamy.
      • Pravidelne kontrolujte, či sú všetky kamery v prevádzke a či nedochádza k výpadkom alebo poškodeniam.
     3. Ochrana súkromia:

      • Uistite sa, že kamery nezasahujú do súkromných priestorov, ako sú toalety a šatne.
      • Dodržujte právne predpisy týkajúce sa ochrany osobných údajov a zabezpečte, že prístup k záznamom majú len oprávnené osoby.
     4. Vzdelávanie a informovanie:

      • Informujte žiakov, rodičov a zamestnancov o prítomnosti a účeloch kamerového systému.
      • Poskytnite školenia pre personál zodpovedný za správu kamerového systému, aby vedel, ako správne používať a spravovať zariadenia a záznamy.
     5. Núdzové postupy:

      • Vypracujte a pravidelne aktualizujte núdzové postupy, ktoré zahŕňajú využitie kamerového systému v prípade krízových situácií.
      • Zabezpečte, aby všetci zamestnanci vedeli, ako postupovať v prípade incidentov a ako využiť záznamy z kamier na koordináciu reakcie.

     Kamerové systémy výrazne prispievajú k bezpečnému školskému prostrediu tým, že poskytujú nástroje na prevenciu a riešenie incidentov, zlepšenie disciplíny a ochranu majetku. Efektívne využitie kamerových systémov závisí od správneho umiestnenia, pravidelnej údržby, dodržiavania právnych predpisov a vzdelávania všetkých zúčastnených strán. Týmto spôsobom môžu kamery účinne podporovať bezpečnosť a pohodu v školskom prostredí.

      
      
     Späť do obchodu